حمید صفت برای بررسی سلامت روحی و روانی اش به پزشکی قانونی معرفی شد

به گزارش مجله اینترنتی فانی فاکس : حـمـیـــد صفـت، خوانــنـــده رپ زیـر‌زمــیــنــی که متــهم است در درگیـری پدر‌خوانـدهـــ‌اش را به قتــل رسانـــده برای بررسی سلامت روانـــیـ‌اش به پزشکـــی قانونی معـرفــی شد.حمید صفت برای بررسی سلامت روحی و روانی اش به پزشکی قانونی معرفی شد

حمید-صفت-برای-بررسی-سلامت-روحی-و-روانی-اـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

حمید صفت برای بررسی سلامت روحی و روانی اش به پزشکی قانونی معرفی شد

فانی فاکس : روز شنــبـــه ۲۸ مرداد به اتهـام قتــل Murder پدرخوانــده ۶۶ سالـــهـ‌اش بازداشـــت شد.

حمــیـد صفت وقتــی مقابل سجـــاد منـافـی‌ـآذر، بازپرس ویژه قتــل مورد تحقـیق قرار گرفت، گفت که درگیـــری با پدرخوانــدهــ‌ـاش را قبول دارد، امـــا مرتـکب قتل نشـــده اســت.

مجله اینترنتی فانی فاکس : حمــیـــد صفـت گفــت: مادرم پس از جدایی از پدرم با هوشنگ ازدواج کرد. او مغـــازه عتـیـقهـ‌ـــفروشی در شهر برلـین آلـــمــان دارد. او یک ماه قبل به ایـــران آمد. هوشنگ مردی عصـبــانـــی و چندین‌ـــبــار مادرم را کتک زده بود. او آخریـــنـ‌ـــبار مادرم را مقابـــل دو نفر از مهـمـــانــ‌ـــهـــایــش کتـــک زده بود تا ایـــنــکـه صبح حادثـه Incident برادرم از امـریکـا با من تمـاس گرفت و موضوع را به من خبــر داد. آن روز به خانـه آنـها رفـتـم و به هوشنـــگ اعـتراض کردم که او ناراحت شد و همـیـــن موضوع باعث درگیری ما شد.

فانی فاکس : حمــیــد صفت متـــهــم پرونده همزمـان با ادامه تحقـیــقات، صبـــح دیــروز به دسـتور قاضی منـــافیـ‌ـآذر برای بررسی صحـت سلـــامـــتی روحی و روانــیــ‌ـــاش در زمـــان حادثـــه به پزشـکــی قانونی معــرفـی شد. تحـقـــیقـــات دربــاره این حادثـــه ادامــه دارد.

افزودن دیدگاه