وعده احمد ایران دوست به حمید صفت : رضایت خانواده متوفی را می گیریم

به گزارش مجله اینترنتی فانی فاکس : احمد ایران دوست با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: ح مثل حمید …میم مثل مادر …رفیق کمک می کنیم و رضایت خانواده متوفی رو میگیریم …#حمید صفت تنها نیست وعده احمد ایران دوست به حمید صفت : رضایت خانواده متوفی را می گیریم

وعده-احمد-ایراندوست-حمید-صفت-رضایتـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ

وعده احمد ایران دوست به حمید صفت : رضایت خانواده متوفی را می گیریم

افزودن دیدگاه